Általános szerződési feltételek

Cégnév: Házmester Prémium Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.
Cégjegyzékszám: 09-09-028976
Adószám: 26087559-2-09
E-mail: info@hazmesterpremium.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: –

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://www.hazmesterpremium.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Házmester Prémium Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen dokumentum 2020.02.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán, és e-mailben ad tájékoztatást.

1.3 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. A „Felhasználóval” megkötött szerződéseket a Házmester Prémium Kft. nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása

2.1. Az Üzemeltető a https://www.hazmesterpremium.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy a szolgáltatást igénylő ügyfelek (továbbiakban: Felhasználó) összekösse az Üzemeltetővel szerződésben álló szolgáltatást végzők (továbbiakban: Szolgáltató) egyikével, aki szolgáltatást nyújt a Felhasználónak. Szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza: a www.hazmesterpremium.hu oldalon mindenkor megrendelhető takarítási-, ezermester- és szőnyegtisztítási szolgáltatások.

2.2. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az Üzemeltető nem végez szolgáltatást, az Üzemeltető szolgáltatást közvetít.

2.3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem az Üzemeltető alkalmazottja, hanem a Felhasználók számára szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó.

2.4 A megrendelt Szolgáltatás felett kizárólag személyesen a Felhasználó jogosult rendelkezni (azaz különösen a Szolgáltatót utasítani, a Szolgáltatás minőségét értékelni) és erre tekintettel az Üzemeltető nem köteles más, harmadik személy igényeit, véleményét figyelembe venni, közvetíteni a Szolgáltató felé.

3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1. A szolgáltatás nyújtása céljából az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználó részére időpontfoglalási felületet biztosít, ahol megrendelést (továbbiakban: Megrendelés) tud leadni a Felhasználó.

3.2. A Felhasználó kiválasztja és beállítja az Időpontfoglalási felületen az igényeinek megfelelő szolgáltatás csomagot, elfogadva a szolgáltatás ellenértékeként felmerülő szolgáltatási díjat (továbbiakban: Szolgáltatási díj), megadja adatait, majd leadja az így kitöltött Megrendelést.

3.3. A Felhasználó vállalja, hogy takarítási szolgáltatás rendelése esetén a takarítási eszközöket és tisztítószereket a háztartásban biztosítja, amennyiben tisztítószerekkel, vagy tisztító eszközökkel nem rendelkezik, megvásárolhatja azokat az Üzemeltetőn keresztül extra Szolgáltatási díj ellenében.

3.4. A Megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik a Felhasználónak. Az Üzemeltető 48 órán belül a Megrendelést automatikus üzenetben visszaigazolja (továbbiakban: “Visszaigazolás”), amely tartalmazza a Megrendelés paramétereit. Ez a Visszaigazolás nem jelenti a Felhasználó megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Megrendelése beérkezett az Üzemeltetőhöz. A Megrendelésnek az Üzemeltetőhöz történő beérkezése a Felhasználó részéről ajánlati kötöttséget eredményez. Az Üzemeltető a Felhasználó Megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben közli a Felhasználó szerződő partnerének (a Szolgáltatónak) nevét és elérhetőségeit.

3.5. Az Üzemeltető a Felhasználó Megrendelése alapján megfelelő Szolgáltatót keres, aki, ha a Megrendelés teljesítését vállalja, az Üzemeltető külön elfogadó e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót a leendő szerződő partneréről. A Felhasználó kizárólag alapos okkal (alapos oknak minősül, ha a Szolgáltatóval rossz tapasztalata volt, vagy nem volt megelégedve a munkájával, vagy ha tudomására jut, hogy a Szolgáltatóval szemben büntetőeljárás indult) utasíthatja vissza az adott Szolgáltatót, a kifogás közlésére az Elfogadás Felhasználó e-mail postafiókjába érkezésétől számított 12 órán belül van lehetőség.  A szolgáltatási szerződés a Megrendelés Szolgáltató általi elfogadásáról szóló, az Üzemeltető által megküldött külön tájékoztató email Felhasználóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a Visszaigazolás (48 órán belüli) megérkezésével, feltéve, ha a Felhasználó a Szolgáltató személyét érintően a megadott határidőn belül nem emel kifogást. A Felhasználókkal megkötött szerződéseket az Üzemeltető nem iktatja, azokat nem tárolja, azok nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek.

4. Díjazás

4.1. Leadott Megrendelésben szereplő szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:

  4.1.1.  A Felhasználó a megrendelt szolgáltatásért bankkártyával, átutalással vagy készpénzzel tud fizetni. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke a megrendelést követően egyből levonódik a Felhasználó számlájáról a Felhasználó döntésének megfelelően. Amennyiben rendszeresen (heti, kétheti, havi) igénybe veszi a Felhasználó a szolgáltatást, úgy a második alkalomtól kezdődően a szolgáltatás díja a hozzá rendelt kedvezmény mértékével csökken.

 4.1.2. Bankkártyás fizetés. Ha Felhasználó a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával bankkártyás fizetési módot használ rendszeres szolgáltatáshoz, az Automata bankkártyás fizetés elérhetővé válik. Az automata fizetés esetén a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetők ki az esedékes díjbekérők. Rendszeres szolgáltatás esetében a rendszeres jövőbeli szolgáltatás kiegyenlítését legkésőbb 72 órával a szolgáltatás előtt az Üzemeltető ellenőrzi és amennyiben a Felhasználó fizetési státuszát megvizsgálva „Nem teljesült Fizetés”-t állapít meg, levonja automatikusan a  szolgáltatás összegét. Felhasználó rendelhet további szolgáltatásokat 24 órával a teljesítés megkezdése előtt is. A szolgáltatás végeztével Üzemeltető újbóli ellenőrzést készít 24 órával a szolgáltatás után a fizetési státuszról és amennyiben a szolgáltatás befejeztéig további árat befolyásoló extra szolgáltatások voltak hozzáadva a megrendeléshez, az Üzemeltető automatikusan levonja a még ki nem fizetett szolgáltatások ellenértékét.

 4.1.4. Automata bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Üzemeltető ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az előfizetési díjjal megterhelje.

 4.1.5. Automata bankkártyás fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 3 nappal kerül felszámolásra. Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Üzemeltető legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a bankkártyás fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után az Üzemeltető felfüggeszti a bankkártya további terhelését. Amennyiben 48 órával a rendszeres szolgáltatás megkezdése előtt az Üzemeltetőnek nem sikerül az automata bankkártyás fizetés keretében levonni a szolgáltatás összegét, úgy az Üzemeltető a szóban forgó megrendelést lemondottnak tekinti.

 4.1.6. Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, ha a Felhasználó általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (OTP Bank, Barion, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Üzemeltetőnél.

 4.1.7. Felhasználó elfogadja, hogy bankkártyás fizetés esetén Üzemeltető levonhat 2500,-Ft-nyi kauciót, amely a Felhasználó oldali 36 órán belüli lemondás fedezete. Amennyiben a szolgáltatás sikeresen megvalósul, a végösszegből levonódik az 2500-Ft-os kaució, így a Felhasználó által megrendelt szolgáltatásnak végösszege 2500,-Ft-tal csökken. Amennyiben az Üzemeltető hibájából meghiúsul a szolgáltatás, 30 napon belül köteles visszautalni az 2500,-Ft-os kauciót.

4.1.8. A szolgáltatási díjak megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:

  • Rendszerüzenet
  • Hírlevél
  • E-mail
  • Facebook

5. Számlázás

5.1. Szolgáltatás nyújtását követően a Szolgáltató a szolgáltatásról számlát, szolgáltatótól függően e-számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

5.2. A szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történhet:

    5.2.1 Amennyiben áfás számla igénye van, ezt az oldalon tudja jelezni a megrendelés leadásakor az „áfás számla” gomb megnyomásával. A megrendelés elvégzése után – „pénztártól való távozást” követően-, utólagosan (már az nap sem) nem áll a Szolgáltató módjában áfás számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján].

    5.2.2. A kiközvetített Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég. Ebben az esetben a Szolgáltató állít elő számlát a Felhasználó részére. Amennyiben a Szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, alanyi adómentes számlát állíthat ki.

    5.2.3. Amennyiben a Szolgáltató magánszemély, abban az esetben az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény értelmében háztartási alkalmazottként történő bejelentés szükséges a Felhasználó részéről. Háztartási munkát végző természetes személyként történő foglalkoztatás, melyben adórendszeren kívüli juttatásnak minősül a Szolgáltatónak fizetett ellenszolgáltatás a szolgáltatásáért. A bejelentési kötelezettség a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történik havi szinten, 1000 Ft regisztrációs díjfizetés ellenében.

6. Kárfelelősség, panasz

6.1. A Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz a Felhasználónak. Az Üzemeltető semmilyen kárért nem vállal felelősséget, amelyet a Szolgáltató okozott a Felhasználónak.

6.2. A Felhasználó által biztosított tisztítószerek, eszközök rendeltetésszerű használata folytán bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A nem szerződésszerű teljesítésért sem a Szolgáltató, sem az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az ablakon, vagy más üveges felületen bekövetkezett, fagyásból eredő repedés vagy törés miatt sem a Szolgáltató, sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6.3. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha a Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználó személyes adatainak birtokában az Üzemeltető kizárásával nyújt szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Felhasználóval csak az Üzemeltetőn keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot. A szerződés nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak az irányadó rendelkezések:

    6.3.1. A Szolgáltató 1 000 000Ft kötbér megfizetését vállalja az Üzemeltető részére.

    6.3.2. Az Üzemeltető a Szolgáltatóval fennálló szerződést azonnali hatállyal felbontja.

6.4. Panaszkezelés: Szolgáltatás nyújtásától számított – a Szolgáltatás jellegéből fakadóan kizárólag – 24 órán belül a Felhasználó írásban jelezheti az Üzemeltető felé, hogy a Szolgáltatással nem volt elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Az Üzemeltető a Szolgáltatás végeztével értékelőlapot küld ki a Felhasználó részére e-mailben, amely kitöltésével a Felhasználó jelezheti kifogásait, panaszát. Az Üzemeltető csak ezen az értékelőlapon beérkező panaszokat vizsgálja ki. Az értékelőlapot visszaküldhetik postai úton is a 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 78. címre vagy elektronikusan a magyar.aniko@hazmesterpremium.hu e-mail címre A Felhasználónak az elvégzett Szolgáltatással kapcsolatos panaszát igazolnia szükséges (pl.: fotó küldésével), melyet az értékelőlaphoz kérünk csatolni. Az Üzemeltető a beérkező panaszokat azok beérkezésétől számított harminc napon belül válaszolja meg és intézkedik a válasz közlése iránt.   

6.4.1. Amennyiben az Üzemeltetőt 24 órán belül értesíti a Felhasználó, az Üzemeltető a vita tárgyát továbbítja a Szolgáltató felé.

    6.4.2. Ilyen esetén a Szolgáltató vállalja, hogy visszatér a Felhasználóhoz, és elfogadható szinten javítja vagy teljesíti az igényelt szolgáltatásokat.

    6.4.3. Ebben az esetben a Foglalásban igényeltek nem tekinthetőek elvégzettek.

    6.4.4. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Foglalásban szereplő Szolgáltatási díjat a Felhasználó részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a szolgáltatásért a Szolgáltató részére).

    6.4.5. Az Üzemeltető vállalja, hogy közreműködik a megfelelő időpont kijelölésében a Felhasználó és a Szolgáltató között, mely időben a Szolgáltató visszatér az igényelt szolgáltatás helyszínére, és teljesíti az igényelt szolgáltatásokat.

7. A Szolgáltató kötelezettségei

7.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt szolgáltatást.

7.2. Az igényelt Foglalást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

7.3.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.

7.4. Az igényelt Foglalás alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Szolgáltatást.

7.5. A Szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Foglalásban szerepeltek elvégzéséhez.

7.6. szolgáltatás nyújtását követően a szolgáltatásról számlát bocsát ki a Felhasználó részére.

8. Felhasználó kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.

8.2. Amennyiben ez irányú igényét a Foglalásban megjelölte, biztosítja a szükséges tisztítószereket és takarítóeszközöket.

8.3. A Felhasználó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a Szolgáltató számára.

8.4. A Felhasználó felelős az Üzemeltető mielőbbi értesítéséért a Szolgáltató által okozott károk tekintetében, melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb huszonnégy (24) órában jelezni kell. Az ilyen károkat a Felhasználó Ügyfélvita formájában közölheti az Üzemeltetővel.

8.5 Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót és Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Szolgáltatóval való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva a Szolgáltatót az Üzemeltető megkerülésére, úgy az Üzemeltető jogosult az Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törölni. Az Üzemeltető tájékoztatja továbbá az Felhasználót, hogy az Szolgáltatók jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a Üzemeltető-t értesíteni.

8.6 Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Szolgáltatót gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok Szolgáltatói által történő elfogadása és az Üzemeltető megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén a Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el és anyagi kártérítéssel tartozik az Üzemeltető felé.

8.7 Üzemeltető az ilyen jellegű magatartások visszaszorítása céljából Szolgáltatóinál próbavásárlásokat végezhet.  

9. Módosítások, Foglalások törlése visszafizetés

9.1 A Felhasználó által kért módosítások és törlések:

    9.1.1. Amennyiben a Szolgáltató nem tud bejutni a háztartásba vagy a helyszínen derül ki, hogy a Felhasználó nem tart igényt a megrendelt szolgáltatásra, akkor a teljes takarítási díj levonásra kerül.

    9.1.2. Ha a Felhasználó 36 órával a kezdés előtt lemondja egyszeri rendelését, abban az esetben 2500 Ft lemondási díjat számol fel az Üzemeltető.

    9.1.3. Heti, illetve kétheti rendelés esetén legalább 5 alkalom, havi megrendelés esetén legalább 3 alkalom igénybevétele szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó jogosult legyen a kedvezményre. Ha 5, vagy 3 alkalom előtt lemondásra kerül a teljes rendelés, úgy visszamenőleg levonásra kerül a jogtalanul igénybe vett kedvezmény mértéke, továbbá 5000 Ft egyszeri lemondási díjat számol fel az Üzemeltető.

Ha elégedetlenség következtében kerül lemondásra a teljes rendelés, akkor ezt minden esetben jelezni kell az Üzemeltető felé, aki másik Szolgáltatót biztosít a Felhasználó számára. Minden esetben a Felhasználói profil használata javasolt, hiszen ott egyszerűen, pár kattintással módosítható a rendelés a Felhasználó részéről.

Amennyiben a helyszínen, a szolgáltatás megkezdésének idejében történik meg a lemondás, úgy a nem teljesült szolgáltatás díja nem kerül visszautalásra a Felhasználó felé.

   9.1.4. Heti és kétheti takarítási szolgáltatás rendelés során legalább 5 alkalom igénybevétele kötelező. Heti rendelés során 7 héten belül kell felhasználni a takarítást, míg kéthetinél 14 héten belül. Havi takarítási szolgáltatás rendelés során 3 alkalom igénybevétele kötelező 5 hónapon belül.

9.2 Az Igényelt Szolgáltatások törlése a Szolgáltató által:

    9.2.1. Amennyiben a Szolgáltató nem képes teljesíteni egy elfogadott Foglalást a Foglalási időben, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti erről az Üzemeltetőt, hogy a vállalat időben a szolgáltatás elvégzésére alkalmas másik Szolgáltatót rendelhessen a Foglaláshoz.

    9.2.2. Amennyiben a Szolgáltató visszamond egy Foglalást, az Üzemeltető az észszerűség keretein belül mindent megtesz, hogy átszervezze az igényelt szolgáltatások teljesítésének időpontját a Szolgáltató javára.

    9.2.3. Amennyiben nem jön létre megállapodás a Szolgáltató és a Felhasználó között, az Üzemeltető másik Szolgáltatót rendel az adott Foglaláshoz.

9.3 Visszafizetések:

    9.3.1. Amennyiben az Ügyfél a jelen szerződésnek a Szolgáltató által való megsértéséből adódóan visszatérítésre jogosult, a visszatérítés összege nem haladhatja meg a nettó Szolgáltatási díjat, mely a Szolgáltatónak került kifizetésre.

10. Kedvezmények

    10.1. Az Üzemeltető által nyújtott, takarítási szolgáltatásra vonatkozó százalékos kedvezmények két típusra oszthatók: rendszeres és eseti kedvezmények. A rendszeres kedvezmények közé sorolandó, a nem egyszeri alkalomra rendelt takarítási szolgáltatásra adott, az alapcsomag árából levonódó 18, 15, vagy 6 százalékos kedvezmény, amely már az első alkalomtól érvényes. Minden más százalékos kedvezmény eseti kedvezménynek minősül. Az Üzemeltető által nyújtott eseti kedvezmények, mindig az új megrendelésekre vonatkoznak és más kedvezménnyel nem vonhatók össze, valamint mindig az alapcsomag árából vonódnak le. Rendszeres takarítás rendelése esetén, csak az első alaklomra érvényesíthető.

 Ajándék extra kínálása esetén a megadott extrák egyikét ingyenesen lehet hozzáadni a választott alapcsomaghoz, függetlenül attól, hogy egyszeri, vagy rendszeres takarítást rendel a Felhasználó, de szintén csak az első alkalomra érvényesíthető.

A további szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmények, rendszeresség hiányban mindig csak egy alkalomra érvényesíthetők.

11. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések

11.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusokterjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

11.2 Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltető-vel szemben az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltető-nek a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

11..3 Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

11.4 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat, az Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

11.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

12. Záró rendelkezések

12.1. A Takarítási Szolgáltató és a Felhasználó a szerződés teljes hatályos ideje alatt felelőssé tehetőek annak megszegéséért, és a törvényben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll. Mindkét Fél, a Szolgáltató és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő semmilyen követelésért.

12.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési tájékoztató.

12.3. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.